Tài nguyên dạy học

Lời hay Ý đẹp

Truyện cười

Đồng hồ

Âm Dương Lịch

Hỗ trợ trực tuyến

Thời tiết

TP.HCM

Các liên kết hữu ích

Liên kết Website


Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thời gian là bờ bến của trí tuệ

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thanh An

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn Vào đây để đăng ký cho mình một tài khoản
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề thi lớp 6 - HK2 - NH 2017-2018 (sách cũ)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGD Bình Dương
  Người gửi: Đặng Minh Thành
  Ngày gửi: 15h:19' 26-02-2019
  Dung lượng: 10.3 MB
  Số lượt tải: 1336
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
  BÌNH DƯƠNG MÔN Tiếng Anh – Khối lớp 6
  Thời gian làm bài: 60 phút
  (không kể thời gian phát đề)
  Đề thi có 03 trang.


  Score  Teacher`s comments
  
  
  A-LISTENING
  PART 1
  You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For questions 1-5, circle the correct answer.
  Example:
  0 How many people were at the meeting?
  A. 13 B. 300 ©. 30
  Q1 When is the party?
  A. Thursday B. Tuesday C. Wednesday
  Q2 Where are the glasses?
  A. on the chair B. on the floor C. on the table
  Q3 How much are the shoes?
  A. £15.60 B. £10 C. £16.50
  Q4 What will the weather be like in the afternoon?
  A. cloudy B. rainy C. sunny
  Q5 What time will she take the train?
  A. 4.50 B. 3.45 C. 5.10
  PART 2
  Listen to Jim and Julie talking at a party. What do the guests want to eat or drink?
  For questions 6-10, write a letter A-H next to each person
  PEOPLE
  0. Kevin: __A__
  Q6. Barbara:
  Q7. Paul:
  Q8. Diana:
  Q9. Jim:
  Q10. Julie:
  FOOD AND DRINK
  A. orange juice
  B. milk
  C. coke
  D. tea
  E. ice-cream
  F. sandwich
  G. coffee
  H. water
  
  
  PART 3
  Listen to Maria talking about how she spends her free time. Listen and write the missing words. (0.5pt)
  I just love to exercise! I like many different (11) ________. Let me see... I like swimming a lot. I get up very early, around (12) ________a.m., and swim for two hours from Monday to Friday. I also enjoy (13) ________ and play with a group of friends from work every (14) ________ night. And I`ve also started playing golf this year. Before playing, I (15) ________ to warm up.
  B - PRONUNCIATION
  I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (0.5pt)
  Q16. A. mother B. color C. nose D. brother
  Q17. A. apples B. houses C. shoes D. movies
  II. Circle the word that has the different stressed syllable from the others. (0.5 pt)
  Q18. A. pagoda B. beautiful C. citadel D. natural
  Q19. A. tonight B. visit C. picnic D. photo
  C - VOCABULARY AND STRUCTURE
  Circle the best answers (A, B, C or D) to complete the sentences. (2.0 pts)
  Q20 Can I help you? Yes, I`d like ________ toothpaste.
  A. A bar of B. a tube of C. a packet of D. a box of
  Q21 ________ do you go to the cinema?- Once a year.
  A. How often B. How many C. How old D. How long
  Q22 They are ________ aerobics now.
  A. taking B. doing C. playing D. making
  Q23 Susan is from Great Britain. She`s ________.
  A. British B. English C. England D. Britain
  Q24 What is his ________? He`s American.
  A. nationality B. nation C. national D. international
  Q25 My brother ________ fishing in the winter.
  A. never goes B. go never C. never go D. goes never
  Q26 My teacher has ________ hair.
  A. a black long B. long black C. black long D. the black long
  Q27 "What ________ Mai ________?" - "She`s skipping."
  A. do/ do B. is / going to do C. does / do D. is / doing
  Q28 I`m hungry. I`d like ________
  A. some soda B. some orange juice C. to sit down D. some noodles
  Q29 There is ________ water in the bottle.
  A. a few B. any C. some D. many
  D-READING
  I. Complete the passage with the words from the box. (1.0 pt)
  days
  usually
  four
  many
  
  season
  weather
  
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓